Kontakt MPRI BIP MPRI
Jesteśmy deweloperem Twojego komfortu.

Deklaracja dostępności cyfrowej

Wstęp Deklaracji

Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Spółka z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Realizacji Inwestycji Spółka z o.o..
 

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2014-02-05.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-07-31.
 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej
 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań MPRI,
 • publikowane zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań MPRI,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
 • odpowiednia struktura/hierarchia nagłówków
 • mapa strony,
 • Tagi na stronie,  

Aktualnie trwają prace nad nową stroną internetową MPRI, która zostanie dostosowana do wymagań prawnych na poziomie AA. Publikacja jej nastąpi nie później niż 23 września 2020r.
 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 28-02-2020 . Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Informacje zwrotne i dane kontaktowe.
 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Edyta Adamczyk, e.adamczyk@mpri.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 022 565 21 57. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 

Dostępność architektoniczna

 1. Siedziba Miejskiego Przedsiębiorstwa Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. znajduje się przy ulicy Wybrzeże Gdyńskie, 01-531 w Warszawie, w budynku A. Do budynku prowadzą dwa wejścia – główne i boczne. Do obydwu wejść prowadzą dwa stopnie oraz pochylnie dla wózków.

 2. Sekretariat znajduje się na piętrze po prawej stronie od wejścia. Do sekretariatu na piętro można wjechać podnośnikiem elektrycznym dla osób niepełnosprawnych. Obszar korytarza na parterze oraz część korytarza z sekretariatem pozwala na swobodne przemieszczanie się osobom niepełnosprawnym. Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze przy sali konferencyjnej oraz na piętrze. Informacja na temat rozkładu pomieszczeń w budynku jest zapewniona w postaci tablic informacyjnych.

 3. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

 4. Na terenie obiektu pracownik ochrony przydzieli osobie potrzebującej dogodne miejsce umożliwiające swobodne poruszanie się.

 5. Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do obiektów sądu. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

 6. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W siedzibie MPRI nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.